Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Juf van het Jonge kind V.O.F., gevestigd te Venlo, KvK-nummer 92013422, wordt aangeduid als verkoper.

1.2 Degene met wie Juf van het Jonge kind een overeenkomst is aangegaan, wordt aangeduid als koper.

1.3 Partijen zijn Juf van het Jonge kind en koper samen.

1.4 Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Juf van het Jonge kind. Juf van het Jonge kind en koper kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Prijzen

Juf van het Jonge kind, verkoper, hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Verkoper mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die verkoper niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betaling

Het volledige aankoopbedrag dient te worden voldaan in de webshop, voordat producten worden verstrekt .

Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke, zonder dat de verkoper hiervoor een aanmaning hoeft te sturen. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen en prijzen

Oplevering en risico

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de koper en Juf van het Jonge kind is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Juf van het Jonge kind is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de koper en Juf van het Jonge kind, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocket Lawyer .